Ρευστομηχανική - Fluid Mechanics

Εισαγωγή στη Ρευστομηχανική
 • Ρευστά σε Ροή
 • Ροή Ασυμπίεστων μη Νευτονικών Ρευστών
 • Ροή Συμπεστών Ρευστών
 • Αεροσυμπιεστές
 • Ροή Ρευστοποιημένων Στερεών
 • Μη Μόνιμη Κατάστασης Ροής
 • Εξισώσεις Συνέχειας και Navier-Stokes
 • Εφαρμογές Navier-Stokes σε καρτεσιανές συντεταγμένες
 • Ροή Ασυμπίεστων Νευτονικών Ρευστών σε Σωλήνες και Κανάλια
 • Άντληση και Μίξη Υγρών
 • Ροή Διφασικού Συστήματος Αερίου-Υγρού
 • Μέθοδοι Μέτρησης Ροής
 • Ισοζύγια Μάζας και Μεταφοράς Ορμής
 • Τροποποιημένες Εξισώσεις Navier-Stokes
 • Εφαρμογές Navier-Stokes σε κυλινδρικές συντεταγμένες
Θέματα Ρευστομηχανικής
 • Μαθηματικοί Αλγόριθμοι Επίλυσης Navier-Stokes
 • Προσομοιωτής CFX
 • Χημικοί Αντιδραστήρες Ρευστοστερεάς Κλίνης
 • Εκβολή Ρευστού σ' Άλλο Ρευστό: Καμινάδες, Θαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής, κλπ
 • Μαθηματικά Μοντέλα Ρευστομηχανικής και Αριθμητική Ανάλυση
 • Jets
 • Αντιδραστήρες Chemical Vapor Deposition (CVD) και Ρευστομηχανική
Βιβλία Αναφοράς:
 • L. M. Milne-Thomson, "Theoretical Hydrodynamics", The Macmillan Press Ltd, London, 1968.
 • R. Byron Bird, W. E. Stewart & E. N. Lightfoot, "Transport Phenomena", John Wiley & Sons, New York, NY, 1960.
 • Rutherford Aris, "Vectors, Tensors and the Basic Equations of Fluid Mechanics", Dover Publications, New York, NY, 1962.
Ειδικά Θέματα Ρευστομηχανικής
© 1999 - info@catalysis.gr