Μηχανική - Engineering
Ειδικά Θέματα Θερμοδυναμικής

1. Θερμοδυναμική ή Θερμοστατική και Φαινόμενα Μεταφοράς
2. Θερμοδυναμικά Μεγέθη
3. Καταστατικές Εξισώσεις
4. Θερμοδυναμικές Σχέσεις και Διαφορικός Λογισμός
5. Ελεύθερη Ενέργεια και Ελεύθερη Ενθαλπία σαν Θερμοδυναμικές Ιδιότητες
6. Ελεύθερη Ενέργεια Helmholtz και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες
7. Κινητική Θεωρία Αερίων
8. Κύκλα Θέρμανσης - Ισχύος - Ψύξης - Άντλησης - Συμπίεσης - Εκτόνωσης
Θερμοδυναμικές Μηχανές και Εντροπία
Clausius - Rankine
Diesel, Otto
Stirling
Joule - Brayton
Ακροφύσια - Χοάνες (Nozzles)
Αεριοσυμπιεστές (Compressors)
Στρόβιλοι (Turbines)
Εκτονωτές (Expanders)
Διαφράγματα και Βαλβίδες
Αντλίες Υγρών (Liquid Pumps)
Αντλίες Κενού (Vacuum Pumps)
9. Κύκλα Ψύξης - Αντλίες Θερμότητας
10. Πύργοι Ψύξης - Ψυχρομετρικός Χάρτης
11. Κλιματισμός - Ψυχρομετρικός Χάρτης
12. Κρυογενείς Διεργασίες (Cryogenic Processes)
13. Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης
14. Προσομοιωτές Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων
15. Προσομοιωτές Θερμοφυσικών Διεργασιών
16. Προσομοιωτής Ηλιακού Συλλέκτη
17. Θερμοδυναμική Εκτός Καταστάσεων Ισορροπίας
18. Ειδική Θερμότητα Στερεών και Κβάντα


Προβλήματα Θερμοδυναμικής

Θερμικές Διεργασίες
Διεργασίες
Φυσικές Διεργασίες
Χημικές Διεργασίες
Συστήματα Καύσης - Συμπαραγωγής
Λέβητες και Ατμολέβητες
Αποστατικές Στήλες
Χημικοί Αντιδραστήρες
Πυρηνικοί Αντιδραστήρες
Κύκλα Ψύξης
Ψυκτικές Μηχανές
Ψύξη με Απορρόφηση
Πύργοι Ψύξης - Ψυχρομετρικός Χάρτης
Κλιματισμός - Ψυχρομετρικός Χάρτης
Κρυογενείς Διεργασίες
Κύκλο Linde
Κύκλο Claude
Αντλίες Κενού


© 1999 - . Σόλων Ζαρκανίτης, Ph.D., Σπάτα 17/9/2008, info@catalysis.gr