Μηχανική - Engineering Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Υδρατμών - Steam Properties>

Data Source: "Steam Tables: Properties of Saturated and Superheated Steam", Combustion Engineering, Inc., 1940"
Application Requirements:
  • MySQL Connector Net 6.9.6
  • Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)
  • Windows Installer 4.5