Μηχανική - Engineering
Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Ψυκτικών Ρευστών -
Saturated Refrigerant Fluids Properties

Ψυκτικά Ρευστά:
 • 1. R-717 (Αμμωνία),
 • 2. R-744 (Διοξείδιο Ανθρακα),
 • 3. R-11 (Τριχλωρομονοφθορομεθάνιο),
 • 4. R-12 (Διχλωροδιφθορομεθάνιο),
 • 5. R-13 (Χλωροτριφθορομεθάνιο),
 • 6. R-13B1 (Βρωμοτριφθορομεθάνιο),
 • 7. R-21 (Διχλωρομονοφθορομεθάνιο),
 • 8. R-22 (Μονοχλωροδιφθορομεθάνιο),
 • 9. R-23 (Τριφθορομεθάνιο),
 • 10. R-30 (Χλωριούχο Μεθυλένιο),
 • 11. R-32 (Διφθορομεθάνιο),
 • 12. R-40 (Χλωριούχο Μεθύλιο),
 • 13. R-113 (Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο),
 • 14. R-114 (1,2-Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο),
 • 15. R-115(Μονοχλωροπενταφθοροαιθάνιο),
 • 16. R-123 (2,2-Διχλωρο-1,1,1-Τριφθοροαιθάνιο),
 • 17. R-124 (2-Χλωρο-1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο),
 • 18. R-125 (Πενταφθοροαιθάνιο),
 • 19. R-134a (1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο),
 • 20. R-142b (1-Χλωρο-1,1-Διφθοροαιθάνιο),
 • 21. R-143a (Τριφθοροαιθάνιο),
 • 22. R-152a (1,1-Διφθοροαιθάνιο),
 • 23. R-160 (Χλωριούχο Αιθύλιο),
 • 24. R-171 (Αιθάνιο),
 • 25. R-290 (Προπάνιο),
 • 26. R-401a (53% R-22/13% R-152a/34% R-124),
 • 27. R-401b (61% R-22/11% R-152a/28% R-124),
 • 28. R-402a (60% R-125/38% R-22/2% Προπάνιο),
 • 29. R-402b (38% R-125/60% R-22/2% Προπάνιο),
 • 30. R-404a (44% R-125/52% R-143a/4% R-134a),
 • 31. R-114 (1,2-Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο),
 • 32. R-115(Μονοχλωροπενταφθοροαιθάνιο),
 • 33. R-408a (47% R-22/46% R-143a/7% R-125),
 • 34. R-409a (60% R-22/15% R-142b/25% R-124),
 • 35. R-410 (50% R-125/50% R-32),
 • 36. R-413a (88% 1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο/9% Οκταφθοροπροπάνιο/3% Ισοβουτάνιο),
 • 37. R-417a (50% 1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο/46.6% Πενταφθοροαιθάνιο/3.4% Βουτάνιο),
 • 38. R-422a (11.5% 1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο/85.1% Πενταφθοροαιθάνιο/3.4% Ισοβουτάνιο),
 • 39. R-422d (31.5% 1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο/65.1% Πενταφθοροαιθάνιο/3.4% Ισοβουτάνιο),
 • 40. R-423a (52.5% 1,1,1,2-Τετραφθοροαιθάνιο/47.5% 1,1,1,2,3,3,3-Επταφθοροπροπάνιο),
 • 41. R-500 (26.2% R-152A/73.8 % R-12),
 • 42. R-502 (48.8% R-22/51.2% R-115),
 • 43. R-503 (40.1% R-23/59.9% R-13),
 • 44. R-504 (48.2% R-32/51.8% R-115),
 • 45. R-507 (50% R-125/50% R-143a),
 • 46. R-508b (30-50% Τριφθορομεθάνιο/50-70% Εξαφθοροαιθάνιο),
 • 47. R-600 (Βουτάνιο),
 • 48. R-611 (Φορμικό Μεθύλιο),
 • 49. R-764 (Διοξείδιο Θείου)
Απαιτήσεις Εφαρμογής
 • MySQL Connector Net 6.9.6
 • Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)
 • Windows Installer 4.5