Πρόλογος
Στις παρακάτω σελίδες θα βρήτε θέματα υπολογισμού θερμοφυσικών ιδιοτήτων και θέματα υπολογισμού παραμέτρων σχεδιασμού ή διαδικασίες σχεδιασμού φυσικοχημικών συστημάτων.
Θερμοφυσικές Ιδιότητες
Ιδιότητες Αερίων Μιγμάτων Θερμοφυσικές Ιδιότητες Αερίων και Δυαδικών Μιγμάτων Θερμική Αγωγιμότητα Αερίων
Λανθάνουσα Θερμότητα Ατμοποίησης Καταστατικές Εξισώσεις Αερίων Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Στερεών
Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Ηλίου Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Ψυκτικών Ρευστών Πίνακες Υδρατμών (Steam Tables)
Ψυχρομετρικός Χάρτης Θερμοδυναμικές Ιδιότητες Αλογόνων Thermophysical Properties Simulator
Μεταφορά Ορμής
Υπολογισμοί Πτώσης Πίεσης Συντελεστής Τριβής Σωληνώσεις
Υδραυλική Φυγόκεντρων Αντλιών Μέγεθος Διακένου (Orifice) για Ροή Αερίων Ρευστομηχανική
Μεταφορά Θερμότητας
Υπολογισμοί Εναλλακτών Θερμότητας Πολλαπλής Διάβασης Μεταφορά Θερμότητας σε Σύνθετα Τοιχώματα Ακτινοβολία σε Κλιβάνους
Πύργος Ψύξεως
Μεταφορά Μάζας
Υπολογισμοί Flash Σταθερές Κλίνες Κλίνες Απορρόφησης
Κυκλώνες Dusty Gas Model
Χημικοί Αντιδραστήρες
Το μαθηματικό πρόβλημα διάχυσης - αντίδρασης
Ειδικοί αλγόριθμοι επίλυσης συστημάτων πολλαπλών λύσεων σε μόμιμη κατάσταση
(loci algorithms for multisteady state (non)catalytic systems)
Αντιδράσεις Στερεού - Αερίου: Μεταβολή της Πορώδους Δομής κατά την Αντίδραση
Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων
Αποστακτικές Στήλες
Σχεδιασμός Αποστακτικής Στήλης
Μαθηματική προσομοίωση αποστακτικής στήλης
Προσομοίωση αποστακτικής στήλης
Η αποστακτική στήλη χημικός αντιδραστήρας (Reactive Distillation)
Η ροφητική στήλη χημικός αντιδραστήρας (Reactive Adsorption)
Προσομοιωτές (Simulators)
Ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics-CFD Simulators)

© 1999 - . Σόλων Ζαρκανίτης, Ph.D., Σπάτα 1/9/2005, 13/4/2015