Αποστακτική Στήλη - Διαχωρισμός Δυαδικού Μίγματος Βενζολίου - Τολουολίου

Παράδειγμα 3. Μέθοδος Sorel - Lewis

Θέλουμε να διαχωρίσουμε ένα ισογραμμομοριακό μίγμα βενζολίου και τολουολίου σ' ένα προϊόν κορυφής που περιέχει 95% (mol/mol) βενζόλιο και σ' ένα προϊόν πυθμένα που περιέχει 95% (mol/mol) τολουόλιο. Η απόσταξη γίνεται σε ατμοσφαιρική πίεση και χρησιμοποιείται ολικός συμπυκνωτήρας.

Για το σύστημα αυτό, η τάση κορεσμένων ατμών κάθε συστατικού δίνεται από την εξίσωση Antoine. Για το βενζόλιο:

και για το τολουόλιο:

όπου η θερμοκρασία θ είναι σε oC και η τάση ατμών P σε kPa.

Ζητείται ο ελάχιστος αριθμός θεωρητικών βαθμίδων, όταν η αναρροή της στήλης είναι ολική.