Αποστακτική Στήλη - Διαχωρισμός Δυαδικού Μίγματος Βενζολίου - Τολουολίου

Παράδειγμα 2. Μέθοδος Sorel - Lewis

Θέλουμε να διαχωρίσουμε ένα ισογραμμομοριακό μίγμα βενζολίου και τολουολίου σε ένα προϊόν κορυφής που περιέχει 95% (mol/mol) βενζόλιο και σε ένα προϊόν πυθμένα που περιέχει 95% (mol/mol) τολουόλιο. Η απόσταξη γίνεται σε ατμοσφαιρική πίεση και χρησιμοποιείται ολικός συμπυκνωτήρας.

Για το σύστημα αυτό, η τάση κορεσμένων ατμών κάθε συστατικού δίνεται από την εξίσωση Antoine. Για το βενζόλιο:

και για το τολουόλιο:

όπου η θερμοκρασία θ είναι σε oC και η τάση ατμών P σε kPa.

Ζητούνται:

  1. ο ελάχιστος λόγος αναρροής της στήλης, αν η τροφοδοσία της στήλης είναι μίγμα υγρού-ατμού με q = 1,5.
  2. ο αριθμός των θεωρητικών βαθμίδων της στήλης, αν ο λόγος αναρροής είναι 1,5 φορά του ελαχίστου λόγου.