Αποστακτική Στήλη - Διαχωρισμός Μιγμάτων

Ασκήσεις

 1. Οι τάσεις ατμών ακετόνης(1)/ακετονιτριλίου(2) δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις Antoine, για την ακετόνη:
 2. και για το ακετονιτρίλιο:

  Η πίεση είναι σε kPa και η θερμοκρασία σε oC. Θεωρήστε ότι τα μίγματα είναι ιδανικά.

  Ζητούνται:

  1. x1 και y1 για τις φάσεις ισορροπίας σε θερμοκρασία 54oC και πίεση 65 kPa.
  2. θ και y1 για πίεση 65 kPa και x1 = 0,4.
  3. P και y1 για θ = 54oC και x1 = 0,4.
  4. θ και x1 για P = 65 kPa και y1 = 0,4.
  5. P και x1 για θ = 54oC και y1 = 0,4.
  6. το κλάσμα του συστήματος που είναι σε υγρή φάση, x1 και y1 στους 54oC και 65 kPa, όταν η συνολική σύνθεση του συστήματος είναι 70% mol/mol ακετόνη.
  7. το κλάσμα του συστήματος που είναι σε υγρή φάση, x1 και y1 στους 54oC και 65 kPa, όταν η συνολική σύνθεση του συστήματος είναι 60% mol/mol ακετόνη.

 3. Για το σύστημα n–πεντανίου/n–εξανίου οι τάσεις ατμών των καθαρών συστατικών δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις Antoine, για το n–πεντάνιο:
 4. και για το n–εξάνιο:

  Η πίεση είναι σε kPa και η θερμοκρασία σε oC. Θεωρήστε ότι τα μίγματα είναι ιδανικά.

  Ζητούνται:

  1. το διάγραμμα Pxy σε θερμοκρασία 100oC.
  2. το διάγραμμα Txy σε πίεση 101,33 kPa (ατμοσφαιρική).

 5. Το σύστημα n–πεντανίου(1)/n–εξανίου(2)/n–επτανίου(3) είναι σχεδόν ιδανικό μίγμα. Οι τάσεις ατμών των καθαρών συστατικών δίνονται από το σχέσεις Antoine, για το n–πεντάνιο:
 6. για το n–εξάνιο:

  και για το n–επτάνιο:

  όπου η θερμοκρασία θ είναι σε oC και η τάση ατμών P σε kPa.

  Ζητούνται:

  1. η πίεση δρόσου και η σύσταση του μίγματος, αν σε θερμοκρασία 105oC η συνολική σύσταση του μίγματος είναι z1 = 0,25, z2 = 0,45 και z3 = 0,30.
  2. η πίεση φυσαλίδας και η σύσταση του μίγματος, αν σε θερμοκρασία 105oC η συνολική σύσταση του μίγματος είναι z1 = 0,25, z2 = 0,45 και z3 = 0,30.
  3. τα κλάσματα υγρής και αέριας φάσης καθώς και τις συστάσεις τους σε πίεση ίση με τον αριθμητικό μέσο των περιπτώσεων i) και ii).